Legal information om Hubins


Förmedling av försäkringar 

Hubins AB, org. nr. 559184–0003, med adress Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. På försäkringsavtalen tillämpas försäkringsavtalslagen (2005:104). Ansvarig och registrerad försäkringsförmedlare hos Hubins är Carl-Johan Nyrén. Vid begäran ska Finansinspektionen upplysa om huruvida en anställd hos Hubins har rätt att distribuera försäkringar samt vilket slag av försäkringar rätten gäller. 

Genom att teckna en försäkring hos Hubins godkänner ni också att information rörande försäkringen och Hubins AB enbart tillhandahålls i digital form. Kundspecifik information tillhandahålls i inloggat läge. Om ni önskar informationen i annan form än digital, vänligen kontakta oss på kundservice@hubins.com

Hubins förmedlar enbart försäkringar från försäkringsbolaget Quantum Leben AG, org.nr. FL0002124995-9, Städte 18, 9490 Vaduz Liechtenstein. Quantum Leben AG är ett försäkringsbolag i Liechtenstein och som verkar på den svenska marknaden sedan den svenska Finansinspektionen underrättades om gränsöverskridande verksamhet år 2011 (https://fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details?id=98348). 

Hubins arbetar endast med icke-oberoende försäkringsdistribution och tillhandahåller inte rådgivning. Hubins arbetar inte heller med investeringstjänster såsom investeringsrådgivning eller orderhantering. Hubins agerar för Quantum Leben AGs räkning men tillvaratar kundens intressen genom att genomföra en krav- och behovsprövning i samband med distributionen av försäkringen och tillhandahålla kunden lagstadgad information. 

Hubins är registrerad som försäkringsdistributör hos Bolagsverket. Registreringen avser samtliga livförsäkringsklasser. Ni kan kontrollera Hubins registrering genom att kontakta Bolagsverket. Likaså kan ni kontrollera Hubins tillstånd genom att kontakta Finansinspektionen. Kontakter till båda myndigheterna finns nedan i detta dokument. 

Hubins erhåller i sin roll som försäkringsdistributör 30%, eller 25% vid ett rabatterat tillgångsslag, av den rörliga ersättningen som betalas till Quantum Leben AG. Ersättningen erhålls löpande under försäkringens löptid, och delutbetalas kvartalsvis till Hubins, på samma vis som avgifterna dras från försäkringen. Hubins distribuerar endast försäkringar under sitt eget varumärke. Quantum Leben är försäkringsgivare för samtliga försäkringar som Hubins AB distribuerar. 

Hubins AB har ett avtal med Quantum Leben AG för att assistera försäkringsbolaget med en rad tjänster, detta inkluderar men är inte begränsat till kundtjänstärenden, support avseende försäkringsadministration, förberedelse för hantering av försäkringsfall, IT-support etc. Hubins AB genomför ovan nämnda tjänster för samtliga av Quantum Leben AGs försäkringar på den svenska och norska marknaden oavsett vilket bolag som är distributör av försäkringen. 

För ovan nämnda arbete erhåller Hubins AB ersättning. Notera att Hubins AB både kan erhålla en mindre eller större del av ersättningen för försäkringar som inte distribueras av Hubins. Utförlig information om Hubins ersättningar redovisas i dokumentet Försäkringens kostnader och avgifter – Hubins och Quantum Leben som tillhandahålls innan du ansöker om försäkring. Dokumentet finns även tillgängligt på www.hubins.com/kundservice.  

Hubins ansvarsförsäkring 

Hubins har sin ansvarsförsäkring hos Volante Underwriting Sweden AB på uppdrag av Hamilton Insurance Designated Activity Company. Volante Underwriting Sweden AB är en del av Volante Global Group. Om du har krav att rikta mot Hubins, vänd dig i första hand till Hubins. Om du inte kan komma överens med oss, kan du vända dig direkt till Volante Underwriting Sweden AB. Ytterligare kontaktuppgifter finns nedan.

Krav ska riktas mot Hubins eller Volante Underwriting Sweden AB så snart som möjligt efter den klagande har fått kännedom om skadan men senast 10 år från distributionstillfället. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är EUR 1 500 000 och för alla skador under ett år är det EUR 3 000 000.

Information om potentiella intressekonflikter och nära förbindelser

Varken Quantum Leben AG eller något annat försäkringsbolag har ägarskap i Hubins AB. Hubins AB är en del av JOOL-gruppen och ägs av JOOL Capital Partner AB. 

JOOL Corporate Finance AB, ett systerbolag till Hubins, agerar rådgivare till många av de emittenter vars finansiella instrument ingår i Quantum Lebens investeringsunivers. 

Äldre obligationer, emitterade innan hösten 2019 och som finns i Quantum Lebens investeringsunivers kan ha JOOL Markets AS som arrangör. JOOL Markets AS är ett systerbolag till Hubins men har numer ingen aktiv verksamhet som arrangör av obligationer eller andra finansiella instrument. 

Varken Hubins eller Quantum Leben lämnar investeringsråd till sina kunder. Ett tredje systerbolag till Hubins, JOOL Securities AB lämnar dock investeringsrådgivning till sina kunder om produkter som ingår i Quantum Lebens investeringsunivers. JOOL Securities AB är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB som också är arrangör till flera av de obligationer som ingår i Quantum Lebens investeringsunivers. JOOL Securities AB är även aktiv med förfrågningar till Quantum Leben AG om att ta in nya investeringar i deras investeringsunivers. Varje förfrågan till Quantum Leben om att ta in en ny investering måste godkännas av försäkringsbolagets produktgodkännandekommitté, product governance and oversight committee, för att bli en accepterad del av investeringsuniverset. 

SIP Nordic Fondkommission AB har inget ägarskap i Hubins AB eller Quantum Leben AG. Quantum Leben AG har inget ägande i varken SIP Nordic Fondkommission AB eller i något bolag inom JOOL-gruppen. 

Hubins AB har ett avtal med Quantum Leben AG för att assistera försäkringsbolaget med en rad tjänster, detta inkluderar men är inte begränsat till kundtjänstärenden, support avseende försäkringsadministration, förberedelse för hantering av försäkringsfall, IT-support etc. 

Hubins AB genomför ovan nämnda tjänster för samtliga av Quantum Leben AGs försäkringar på den svenska och norska marknaden oavsett vilket bolag som är distributör av försäkringen. För ovan nämnda arbete erhåller Hubins AB ersättning. Notera att Hubins AB kan erhålla både en mindre och större del av ersättningen för försäkringar som inte distribueras av Hubins. 

Om ni inte är nöjda 

Om ni har ett allmänt klagomål eller är missnöjd med någonting i ett skadeärende, kontakta Hubins direkt genom att maila till klagomal@hubins.com eller genom att skriva ett meddelande i inloggat läge på plattformen. Ni är också välkomna att kontakta Hubins per telefon på nummer +46 (0) 31 797 19 36. Ansvarig för klagomål är Anna Zietek. Till Hubins inkomna klagomål kommer att hanteras skyndsamt och omsorgsfullt, och kommer att besvaras snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar. 

Oberoende vägledning 

Hubins agerar för kundens räkning. Hubins står under tillsyn av Konsumentverket gällande marknadsföring av denna försäkring i Sverige. Oberoende råd och hjälp vid köp kan fås via Konsumentverket, hos de kommunala konsumentvägledarna och Konsumenternas försäkringsbyrå. Konsumenternas försäkringsbyrå kan kostnadsfritt ge råd i försäkringsfrågor och Konsumentverket svarar kostnadsfritt på frågor om köp, avtal och reklamationer. Kontaktuppgifter följer nedan. 

Konsumenternas försäkringsbyrå 

Box 24215 

104 51 STOCKHOLM 

Tel: 08-225 800 

Webbplats: www.konsumenternas.se 

Konsumentverket (Hallå konsument) 

Box 48 

651 02 KARLSTAD 

Tel: 0771–42 33 00 

Webbplats: www.hallakonsument.se 

Klagomål och tvist 

Ni Kan kostnadsfritt framställa ett klagomål mot Hubins genom att skicka ett mail till klagomal@hubins.com. Ansvarig för klagomål är Anna Zietek. Hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan ni få ert försäkringsärende prövat och beslutet ges i form av en rekommendation. Genom ARN kan ni få en tvist med distributören prövad utanför domstol. Kontaktuppgifter följer nedan. 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) 

Box 174 

101 23 Stockholm 

www.arn.se 

arn@arn.se 

Tel: 0200-508 860 00 

Ni kan också vända er till närmaste tingsrätt för att få försäkringsärendet prövat av domstol. Beslutet meddelas i form av dom. Kontaktuppgifter till närmaste domstol hittas via länken nedan. 

www.domstol.se/hitta-domstol 

Finansinspektionen

Box 7821 

103 97 Stockholm 

Webbplats: https://www.fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details?id=171281 

Mail: finansinspektionen@fi.se 

Tel: 08-408 980 00 

Bolagsverket

851 81 Sundsvall 

Webbplats: https://snr.bolagsverket.se/snrgate/startIn.do 

Mail: bolagsverket@bolagsverket.se 

Tel: 0771-670 670 

Volante Underwriting Sweden AB 

Vasagatan 7, 111 20 Stockholm 

Webbplats: www.volanteglobal.com 

Mail: volanteunderwritingsweden@volanteglobal.com

Version 1.10.