Legal information om Hubins


Förmedling av försäkringar

Hubins AB, org. nr. 559184–0003, med adress Södra Hamngatan 19‑21, 411 14 Göteborg, står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. På försäkringsavtalen tillämpas försäkringsavtalslagen (2005:104). Ansvarig och registrerad försäkringsförmedlare hos Hubins är Carl-Johan Nyrén. Om du begär det ska Finansinspektionen upplysa dig om huruvida en anställd hos Hubins har rätt att distribuera försäkringar samt vilket slag av försäkringar rätten gäller. Du kan även hitta information via länken https://www.fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details/?id=P60450

Genom att teckna en försäkring hos Hubins godkänner du också att information rörande försäkringen och Hubins AB enbart tillhandahålls dig i digital form. Kundspecifik information tillhandahålls i inloggat läge. Om du önskar informationen i annan form än digital, vänligen kontakta oss på kundservice@hubins.com.

Exklusiv försäkringsgivare för Hubins försäkringar är Quantum Leben AG, org. nr. FL0002124995-9, Städtle 18, 9490 Vaduz Liechtenstein.

Hubins är registrerad som försäkringsdistributör hos Bolagsverket. Registreringen avser samtliga livförsäkringsklasser. Du kan kontrollera Hubins registrering hos Finansinspektionen och Bolagsverket.

Hubins erhåller i sin roll som försäkringsdistributör 30% av den rörliga ersättningen som betalas till Quantum Leben AG. Ersättningen erhålls löpande under försäkringens löptid, och delutbetalas kvartalsvis till Hubins, på samma vis som avgifterna dras från försäkringen. Hubins distribuerar endast försäkringar under sitt eget varumärke. Quantum Leben är försäkringsgivare för samtliga försäkringar som Hubins AB distribuerar.

Hubins AB har ett avtal med Quantum Leben AG för att assistera försäkringsbolaget med en rad tjänster, detta inkluderar men är inte begränsat till kundtjänstärenden, support avseende försäkringsadministration, förberedelse för hantering av försäkringsfall, IT-support etc. Hubins AB genomför ovan nämnda tjänster för samtliga av Quantum Leben AGs försäkringar på den svenska och norska marknaden oavsett vilket bolag som är distributör av försäkringen.

För ovan nämna arbete erhåller Hubins AB ersättning. Notera att Hubins AB både erhåller mindre och större del av ersättningen för försäkringar som inte distribueras av Hubins.

Mer utförlig information finns i de dokument som presenteras i registreringsprocessen eller som går att finna via inloggat läge på plattformen. Du kan även efterfråga informationen via kundservice@hubins.com

Hubins ansvarsförsäkring

Hubins har sin ansvarsförsäkring hos W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial. Om du har krav att rikta mot Hubins, vänd dig i första hand till Hubins. Om du inte kan komma överens med oss, kan du vända dig direkt till W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial. Ytterligare kontaktuppgifter finns nedan.

Krav ska riktas mot Hubins eller W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial så snart som möjligt efter den klagande har fått kännedom om skadan men senast 10 år från distributionstillfället. Den högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada och för alla skador under ett år är EUR 1 500 000 och EUR 3 000 000.

Hantering av intressekonflikter

Varken Quantum Leben AG eller något annat försäkringsbolag har ägarskap i Hubins AB.

Mer utförlig information finns i de dokument som presenteras i registreringsprocessen eller som går att finna via inloggat läge på plattformen. Du kan även efterfråga informationen via kundservice@hubins.com

Oberoende vägledning

Hubins agerar för kundens räkning. Hubins står under tillsyn av Konsumentverket gällande marknadsföring av denna försäkring i Sverige. Oberoende råd och hjälp vid köp kan fås via Konsumentverket, hos de kommunala konsumentvägledarna och Konsumenternas försäkringsbyrå. Konsumenternas försäkringsbyrå kan kostnadsfritt ge dig råd i försäkringsfrågor och Konsumentverket svarar kostnadsfritt på frågor om köp, avtal och reklamationer. Kontaktuppgifter följer nedan.

Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 STOCKHOLM
Telefon: 0200 – 22 58 00
Webbplats: www.konsumenternas.se

Konsumentverket (Hallå konsument)
Box 48, 651 02 KARLSTAD
Telefon: 0771–42 33 00
Webbplats: www.hallakonsument.se

Om du inte är nöjd, klagomål och tvist

Om du har ett allmänt klagomål eller är missnöjd med någonting i ett skadeärende, kontakta Hubins direkt genom att maila till klagomal@hubins.com eller genom att skriva ett meddelande i inloggat läge på plattformen. Ansvarig för klagomål är Emil Holm. Till Hubins inkomna klagomål kommer att hanteras skyndsamt och omsorgsfullt, och kommer att besvaras snarast möjligt.

Hos ARN kan du få ditt försäkringsärende prövat och beslutet ges i form av en rekommendation. Genom Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan du få en tvist med distributören prövad utanför domstol. Kontaktuppgifter följer nedan.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Webbplats: www.arn.se
Mail: arn@arn.se
Telefon: 0200-508 860 00

Du kan också vända dig till din närmsta tingsrätt för att få ditt försäkringsärende prövat av domstol. Beslutet meddelas i form av dom. Kontaktuppgifter till din närmsta domstol hittas via länken nedan.

www.domstol.se/hitta-domstol

Övriga kontaktuppgifter

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Mail: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se
Tel: 08-408 980 00

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Mail: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: bolagsverket.se
Tel: 0771-670 670

W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial
Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm
Webbplats: www.berkleyforsakring.se
Mail: sverige@wrberkley.com
Tel: 08 410 337 00